Aktuality

Oznámení o přeměně akcií

31. 10. 2016

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie, výzva akcionářům. Obchodní společnost TSS Cargo a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Na Valše 676/18, PSČ 70200, identifikační číslo: 29393736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4492, zastoupena Ing. Luďkem Galvasem, členem představenstva (dále též jen „Společnost“) tímto v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále i jen „OZ“) plní svou zákonnou povinnost a oznamuje následující: 1) Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 15.9.2016 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o přeměně podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou, o čemž byl pořízen notářský zápis NZ 595/2016 sepsaný Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze. 2) Lhůta pro odevzdání listinných akcií Společnosti byla stanovena v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o změně podoby akcií Společnosti. Akcionáři jsou povinni odevzdat své akcie v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 8:00 do 15:00 hodin. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné. 3) Společnost vyzývá akcionáře Společnosti, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. 4) Akcionáři jsou při odevzdání dosavadních akcií Společnosti povinni ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3), na který mají být akcie zaevidovány. TSS Cargo a.s. Ing. Luděk Galvas Člen představenstva

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R.

15. 4. 2014

Dotační projekt „Vybavení vozidel systémem GSM-R, TSS Cargo.a.s.“ Společnost TSS Cargo podala v roce 2012 projektovou žádost na vybavení vozidel systémem GSM-R v rámci operačního programu Doprava, 2.kola výzvy - oblast podpory 1.2 Interoperabilita v železniční dopravě, prioritní osy Modernizace železniční sítě TEN-T. Ukončení celého dotačního projektu je naplánováno na 31.12.2014. V současné době probíhají jednotlivé montáže. Na projekt vybavení HV digitální radiostanicí bylo vytipováno 30 lokomotiv, z toho u 4 HV bude proveden upgrade software a hardware radiostanice VS67 a u zbylých 26 ks radiostanic bude proveden upgrade stávající soupravy VS47 na verzi VS67, tak aby všechny osazené radiostanice splňovaly podmínky TSI. Cílové provedení díla bude umožňovat hlasové spojení v systému GSM-R dle EIRENE s přípravou pro GSM-R STOP, integrovaný simplexní režim 150MHz a spojení v systému TRS 450 MHz pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Vybavením hnacích vozidel radiostanicí GSM-R přispěje TSS Cargo ke zvýšení bezpečnosti provozování drážní dopravy a ke zvýšení konkurenceschopnosti nákladní drážní dopravy vůči dopravě silniční.

Nové webové stránky

31. 5. 2012

Vznik nových webových stránek TSS Cargo a.s.

Vznik společnosti

1. 1. 2012

Vznik společnosti TSS Cargo a.s.


< Novější
Starší >

Oznámení o přeměně akcií

31. 10. 2016

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R.

15. 4. 2014

Archiv aktualit
+420 596 172 382
office@tsscargo.cz
informace pro DU