Aktuality

Oznámení o přeměně akcií

31. 10. 2016

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie, výzva akcionářům. Obchodní společnost TSS Cargo a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Na Valše 676/18, PSČ 70200, identifikační číslo: 29393736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4492, zastoupena Ing. Luďkem Galvasem, členem představenstva (dále též jen „Společnost“) tímto v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále i jen „OZ“) plní svou zákonnou povinnost a oznamuje následující: 1) Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 15.9.2016 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o přeměně podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou, o čemž byl pořízen notářský zápis NZ 595/2016 sepsaný Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze. 2) Lhůta pro odevzdání listinných akcií Společnosti byla stanovena v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o změně podoby akcií Společnosti. Akcionáři jsou povinni odevzdat své akcie v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 8:00 do 15:00 hodin. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné. 3) Společnost vyzývá akcionáře Společnosti, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. 4) Akcionáři jsou při odevzdání dosavadních akcií Společnosti povinni ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3), na který mají být akcie zaevidovány. TSS Cargo a.s. Ing. Luděk Galvas Člen představenstva


Oznámení o přeměně akcií

31. 10. 2016

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R.

15. 4. 2014

Archiv aktualit
+420 596 172 382
office@tsscargo.cz
informace pro DU